Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego www.nikolettastamos.com (dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Nikoletta Stamos, adres:
Tęczowa 83t/46 , zarejestrowana jako HumanBe Nikoletta Stamos NIP: 8943138101, adres
poczty elektronicznej: nikoletta.stamos96@gmail.com (dalej: Administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
o realizacji umowy dotyczącej e-usług,
o komunikacji z Użytkownikiem,
o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego
otrzymywanie),
o działań analitycznych i statystycznych;
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania
z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 Tylko na okres czasu wykonania umowy;
 W celu promocji produktów Serwisu, tylko za zgodą kliena, na czas trwania działania
kampani marketingowej;
 W celu wysyłki newslettera, tylko za zgodą klienta, dobowolnie, do momentu
zgłoszenia prośby o usunięcię danych osobowych z newslettera. Rezygnacje należy
kierować na adres: nikoletta.stamos96@gmail.com
 W celu dochodzenia roszczeń klienta , termin przedawnienia wynosi 6 lat.

VI. Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności;
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z wymienionych praw należy przesłać na adres stamos.nikoletta96@gmail.com.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że
na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.